Els requisits d’admissió són els següents:

  1. Estar en possessió d’un títol universitari de llicenciat, arquitecte o enginyer, o títol equivalent de grau.
  2. Es considerarà també la candidatura de les persones que amb mèrits adequats i tenint una titulació de diplomatura universitària, acrediten un mínim de 180 crèdits de formació en aquests estudis.

Criteris de selecció:

I.- Currículum acadèmic:

  1. Nota mitjana obtinguda en el/els expedient/s acadèmic/s.
  2. Nombre de crèdits cursats en carreres oficials (inclosos els de tercers cicles i postgrau oficial
  3. Tesis doctorales llegides, en funció de llur qualificació i llur relació amb l’àrea de la Gestió Cultural.
  4. Nombre de màsters no oficials cursats
  5. Publicacions: llibre publicat (amb ISBN), llibre publicat (sense ISBN),  capítol de llibre publicat (amb ISBN),  article d’investigació publicat, publicacions d’opinió, tots relacionats amb l’àrea de la Gestió Cultural.

II.- Currículum Professional:

  • Es valoren els mesos treballsts a l’àrea de Gestió Cultural.

III.- Altres mèrits:

  • Cursos i seminaris rebuts, relacionats amb l’àrea de la Gestió Cultural.
  • Mesos treballats en àrees professionales no relacionades amb la Gestió Cultural.

L’avaluació d’aquests mèrits s’efectua per la Comissió Interuniversitària del Màster en Gestió Cultural entre els aspirants, havent d’aquests aportar la documentació pertinent justificativa.

 

L’absència de documents justificatius addients del curriculum invalida el mèrit aportat.